Brunnby Skola

TRIVSELREGLER | Brunnby Skola

Följande regler gäller alla elever som tillhör Brunnby Skola. De gäller för eleverna till och från skolan samt under skol-och fritidstid. Skolan är en arbetsplats och reglerna finns till för att skapa arbetsro och trivsel för både elever och personal.

Senast uppdaterad 230914

Brunnby skolas trivselregler

Följande regler gäller alla elever som tillhör Brunnby Skola. De gäller för eleverna till och från skolan samt under skol-och fritidstid. Skolan är en arbetsplats och reglerna finns till för att skapa studiero och trivsel för både elever och personal.

Ett bra motto att följa är: "Ta hand om dig själv, ta hand om andra, ta hand om denna plats".

Detta tar du med dig överallt - vart du än går ansvarar du över dig själv, din kamrat och den plats du är på.

 • Du är en bra kamrat som visar respekt inför allas lika värde och tar hänsyn till alla som vistas på skolan. 
 • Du använder dig av ett positivt och vårdat språk, dvs. du undviker svordomar, nedvärderande och kränkande ord och uttryck, fula/grova ord och uttryck, otrevligt och negativt tonfall.
 • Du berättar för en vuxen om du ser/får reda på att någon blir illa behandlad.
 • Du tar god hand om skolmiljön och är försiktig med skolans egendom, utrustning och material.
 • Du kastar ditt skräp i skolans papperskorgar. Detta gäller både inomhus och utomhus.
 • Du kommer förberedd och i tid till lektionerna. Du har med dig det material som behövs.
 • Du arbetar på lektionerna på ett sätt som bidrar till studiero och inte stör kamraterna.
 • Din mobiltelefon används under skol- och fritidstid endast med tillåtelse av ansvarig personal.
 • Du äter frukt/lunch/mellanmål på ett sätt som bidrar till en lugn och trevlig måltidssituation.
 • Du är ute på rasterna (åk F-6) och har med dig ytterkläder efter väder så att du kan vara ute.
 • Du leker på skolgården (åk F-6). På grund av olycks- och skaderisk leker du inte på parkeringen, bland bilarna eller på vägen utanför skolan.
 • På grund av olycks- och skaderisk använder du inte saker på hjul för lek på skolans område, till exempel roller skates, rollerblades, skateboard, kickboard, cykel, moped.
 • Snöbollskastning sker på skolans bortre fotbollsplan. Om du vill delta håller du dig inom detta område och undviker kast på elever utanför området samt mulning, snö innanför kläder, snökastning i huvud- och axelhöjd. Snöbollskastning utförs på ett sådant sätt att skador undviks. 
 • Du använder dig av övergångsstället och trottoaren när du går till och från busshållplatsen.
 • Skolans område är fritt från godis, tuggummi (åk F-6), läsk, nötter, energidryck, snus, rökning, alkohol och droger.
 • Skolan ansvarar inte för skada eller förlust av värdesaker som tas med till skolans område.

 

Om reglerna inte följs vidtas åtgärder enligt vår konsekvenstrappa, se nästa sida.

 

Brunnby skolas konsekvenstrappa

Skolans huvuduppdrag är att ge alla elever en grund för att klara framtida studier och yrkesliv. Det handlar om kunskaper och grundläggande värden. För att klara detta måste studiemiljön präglas av ordning, trygghet och studiero. Ett förebyggande arbete är centralt för att skapa de rätta förutsättningarna. När ordningen är störd behövs möjligheter att ingripa. Reglerna för dessa befogenheter har tydliggjorts. Ordningsregler ska finnas på varje enhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna. Rektorn beslutar om ordningsreglerna (Skollagen, 5 kap, 5§). Åtgärderna ska stå i rimlig proportion till sitt syfte och vidtas med hänsyn till elevens bästa. Lärarna har alltid skyldighet att ingripa för att hindra att elever skadar andra personer eller egendom eller själva blir utsatta för skada. Syftet med åtgärderna är att förbättra elevens beteende. Skolans förhållningssätt är av stor betydelse. Disciplinära åtgärder ska inte användas för att straffa eleven utan syftet är att förbättra elevens beteende. Om vidtagna åtgärder inte har önskad effekt tas nästa steg i åtgärdstrappan.