Brunnby Skola
FRÅGOR OCH SVAR

FRÅGOR OCH SVAR | Brunnby Skola

Frågor och svar om förskolan och skolan.

Om oss

Hur ställer jag mitt barn i kö till förskola/grundskola/fritids? 

Anmäl ditt barn via vårt ansökningsformulär och/eller kontakta skolledningen. 

Hur tar ni in elever?
Hos oss är alla välkomna i mån av plats. Elever med syskon på skola eller förskola har förtur. 

Kan jag som förälder komma och besöka er skola?
Ja, föräldrar med eller utan barn är varmt välkomna att besöka vår verksamhet när det passar oss och er. Under pågående pandemi har vi dock gjort vissa anpassningar gällande besök. Kontakta skolledningen så berättar de mer. 

Vad är en friskola?
En friskola är en skola som bedrivs av en enskild huvudman till skillnad från en kommunal skola som bedrivs av huvudmän anordnade av kommuner och landsting. 

Vad är ni för typ av friskola?

Vi har en Montessoriinriktad undervisningspedagogik som vi framförallt tillämpar på förskola, lågstadium och mellanstadium. På högstadium är undervisningen traditionellt inriktad.

Vad innebär en Montessoriinriktad undervisning?
Undervisningspedagogiken innebär rent praktiskt att eleven:

 • Väljer arbete utifrån en egen individuell planering, som är gjord med stöd av en vuxen.
 • Under ett sammanhängande arbetspass arbetar i sin egen takt.
 • Kan arbeta färdigt utan att bli störd.
 • Kan repetera så ofta hon/han vill.

Tanken "Hjälp mig att hjälpa mig själv" innebär att ge eleven hjälp, stöd och medel för att kunna lära sig, för att sedan låta eleven självständigt och ostört genomföra själva inlärningen. Läraren visar hur inlärningsmaterialen ska användas och var kunskapen finns att hämta och har som roll att observera, uppmuntra och stimulera. Inlärningen är lekbetonad och elevens spontana lust och intresse används för att söka kunskap. Eleven arbetar för sin egen skull, inte för lärarens. Undervisningsmaterialet för Montessori är utprovat, utvecklat och anpassat för olika intresseinriktningar och mognadsstadier.

Passar Montessori alla barn?
Ja, eftersom Montessoripedagogiken grundar sig på att undervisningen anpassas efter varje elevs nivå.

Vad kostar det att gå på skolan?
Ingenting, det är kostnadsfritt att gå på Brunnby Skola.

Vad kostar det att gå på förskola och/eller fritids?
För förskolorna Hagen och Björken samt fritids debiterar vi avgift enligt maxtaxesystemet. För mer information, se Höganäs Kommuns artikel om avgifter och regler.

Om mitt barn bara behöver fritids på morgonen, måste jag betala full taxa då?
Nej, om eleven endast önskar "Morgonfritids" mellan 07:30-08:15 erbjuder vi en reducerad avgift på 200kr/månad. 


Var betalar jag in avgiften?

Brunnby Skolas bankgironummer är: 5872-8650. Förskolan Björkens och Hagens bankgironummer är: 5398-9398. Inbetalningskort skickas ut till berörda föräldrar omkring den 20:e och avgiften ska vara inbetald senast den 30:e varje månad.

Hur säger jag upp en plats?
Uppsägning av förskoleplats eller fritidsplats ska ske skriftligen via en blankett som ni hittar på hemsidan under blanketter och lämnas till skolledningen. Uppsägningstiden är 1 månad, är bindande och räknas från och med den dag anmälan är gjord. Du betalar avgift under hela uppsägningstiden.

Var finns er Plan mot kränkande behandling?
Vår aktuella likabehandlingsplan hittar ni under under "Vision och mål" och på skolans plattform Schoolsoft  

Kan jag parkera på skolans parkering när jag hämtar och lämnar mitt barn?
Nej, denna parkering är endast tillåten för skolans personal. Endast efter kl. 15:00 är det tillåtet för förälder till elev som går på Brunnby Skola och/eller Björken att parkera på skolparkeringen. Denna regel finns till för öka säkerheten för våra elever, göra fri väg för bussen som stannar vid skolans hållplats samt för att undvika trafikstockning. 

Vid lämning/avstigning då du endast ska släppa av ditt barn, går det bra att tillfälligt stanna till innanför staketet. Notera att du aldrig får parkera bilen längs med staketet. Är du förälder till barn som går på Hagen, parkerar du på Hagens privata parkering utan att blockera Hagens grind. Tack för att du hjälper till att öka säkerheten för våra elever!

Undervisning

Hur är skoldagen upplagd?
Skolan börjar varje dag kl 8:40.  Under förmiddagen finns en schemalagd kort fruktpaus och kl. 11:15-12:30 infaller skollunch med tillhörande lunchrast. Skoldagens längd varierar beroende på veckodag och årskurs. Kan jag som förälder komma och hälsa på en dag i skolan?

Ja, föräldrar är varmt välkomna att besöka skolan när det passar oss och er. 

Kontakta berörd lärare för att avtala tid. OBS! UNDER CORONA HAR VI BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE BESÖK UNDER VERKSAMHETSTID

När delas elevernas första betyg ut?
De första skolbetygen ges ut från och med höstterminen i årskurs 6 och delas vid varje skolavslutning ut till årskurs 6, 7, 8 och 9.

Kontakt

Hur får jag tag på en specifik lärare?
Vid frågor går det bra att under skoltid eller via e-mail, kontakta berörd lärare eller avdelning.

När har vi föräldrar informationsmöte?
Samtliga föräldrar för berörd årskurs har ett samlat informationsmöte i början av varje hösttermin, föräldrar informeras om exakt datum via utskick. Berörda lärare och skolledning är närvarande och finns tillgängliga under mötet för eventuella frågor. Informationsmöten sker därefter löpande efter behov under terminsåret.

När är det dags för utvecklingssamtal?
Utvecklingssamtal involverande elev med föräldrar och lärare sker minst en gång per termin och avtalas tillsammans med eller av berörd lärare.

Skollunch

Vem lagar lunchen?
Skollunchen som serveras samtliga avdelningar; Hagen, Björken, Förskoleklass och årskurs 1-9, levereras från "Sandflygsgården", en cateringfirma belägen i Höganäs. Vår matsedel innehåller näringsriktig och varierad kost.

Mitt barn har matallergi, går det att få anpassad mat?
Elever med födoallergier och överkänsligheter får specialbeställd anpassad mat under villkor att skolköket ges ett aktuellt läkarintyg.

Elevhälsa

När ska mitt barn vaccineras?
Eleverna vaccineras enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet, se Folkhälsomyndighetens vaccinationstabell för tidpunkter. De barnvacciner som erbjuds samtliga barn inom barnhälsovård och skola ger skydd mot nio följande sjukdomar: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, mässling, påssjuka och röda hund och allvarliga sjukdomar orsakade av pneumokocker.

Vad händer om mitt barn skadar sig under skoltid eller på fritids?

Vid mindre olycka plåstrar personalen om eleven. Vid större olycka kontaktar personalen berörd förälder som får hämta upp eleven och åka till vårdcentral/sjukhus om så bedöms. Vid allvarlig olycka larmar personalen räddningstjänst och kontaktar berörd förälder. Alla våra elever är försäkrade genom TryggHansa. Detta gäller vid olycksfallsskada som drabbar den försäkrade eleven både under skoltid och fritids.

Sjukdom och ledighet

Mitt barn är sjukt, hur gör jag en sjukanmälan?
Frånvaro på grund av sjukdom eller annat anmäls varje enskild frånvarodag via telefon till skolan senast kl. 08:10. Undervisning och utdelning av läxor fortsätter som vanligt och berörd elev och föräldrar ansvarar för att utebliven undervisning tas igen. Mitt barn har kräkts, när kan hon/han återvända till skolan?
Eleven ska inte ha kräkts på 48 timmar och ska ha ett bra allmäntillstånd innan eleven återvänder till skolan. Vänd dig till personal på berörd avdelning vid fler frågor. För mer information, se Region Skånes smittguide om magsjuka hos barn.

Mitt barn har fått vattkoppor, när kan hon/han återvända till skolan?
Alla utslag/blåsor på kroppen ska vara helt torra och eleven ska ha ett bra allmäntillstånd innan eleven återvänder till skolan. Vänd dig till personal på berörd avdelning vid fler frågor. För mer information, se Region Skånes smittguide om vattkoppor hos barn.

Mitt barn har fått löss, hur ska jag behandla detta?
Behandla eleven med receptfria medel som finns på apotek. Efter väl genomförd behandling behöver inte eleven stanna hemma, men berörd personal måste meddelas så att övriga elever i samma grupp kan behandla sig samtidigt. En gång per termin under 2-3 dagar har vi även "avlusningsdagar", då vi rekommenderar föräldrar att luskamma sina barn för att förekomma och förebygga huvudlössen. Vänd dig till personal på berörd avdelning vid fler frågor. För mer information, se Region Skånes smittguide om huvudlöss hos barn.

Mitt barn har fått springmask, hur ska jag behandla detta?
Behandla eleven med receptfria medel som finns på apotek. Eleven behöver inte stanna hemma. Vänd dig till personal på berörd avdelning vid fler frågor. För mer information, se Region Skånes smittguide om springmask hos barn.

Vi vill åka på en längre semester, går detta?
Kortare ledighet om 1-3 dagar beviljas efter samtal med och av berörd lärare. Längre ledighet om 3-10 dagar beviljas efter ifylld ledighetsblankett av rektorn. Undervisning och utdelning av läxor fortsätter som vanligt och berörd elev med föräldrar ansvarar för att utebliven undervisning tas igen.

Hur skriver jag ut mitt barn från skolan? 
Fyll i vår uppsägningsblankett och skicka in den/lämna in den till skolledningen snarast möjligt. 

Klagomålshantering

Enligt skollagen 4 kap.8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. 

Vem framför jag mina klagomål till?

 1. Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagog/mentor på förskolan/skolan/fritids.
 2. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till förkolan eller skolans rektor, så att verksamheten själv får möjlighet att reagera och utreda.
 3. Om du fortfarande är missnöjd, gör då ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett. Blanketten lämnas till skolans VD Anne-Marie Utterström Olsson via e-post: anne-marie.utterstrom@montessorisverige.se alternativt Montessori Sverige, Stockholmsvägen 18, 761 43 Norrtälje.
 4. Om du anser att Skolan inte fullgör sitt uppdrag enligt lagar och förordningar och du inte är nöjd med hanteringen av ditt klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen: www.skolinspektionen.se eller till Höganäs kommun 042: 33 71 00

Hur lång tid tar det innan jag får svar? Anonyma klagomål är svårt att ge svar på. Vi strävar efter att kunna ge ett svar på klagomål inom 10 arbetsdagar. Ibland kan klagomålet vara komplicerat och det kan ta längre tid för oss att utreda. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi er om orsaken till fördröjning.

Vad händer med klagomålet? Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Återkoppling sker till den som lämnat klagomålet. Välkommen att höra av dig om du upplever att något inte fungerar!

 

Transport 

Hur går skolbussarna?
I Höganäs Kommun har Skånetrafiken ersatt skolskjutsen och vi har lagt samtliga scheman så dessa sluttider överensstämmer med Skånetrafikens busstidtabell. (Transport bekostas av berörd elev, då friskolor inte får ersättning för skolskjuts och inte har skyldighet att ersätta detta). Gul regionbuss 223 går till/från hållplats "Brunnby Skola" som ligger precis intill skolan.

 • Buss 222: Mölle - Höganäs (Helsingborg).
 • Buss 223: Arild - Höganäs.
 • Buss 224: Arild - Jonstorp - (Ingelsträde) - Mjöhult - Hjälmshult.Övrigt

Jag har fler frågor.
Kontakta oss gärna via vårt onlineformulär eller vänd dig till specifik lärare eller avdelning.